Er det fradrag for utgifter til hjelp til skatten?

Har du hatt utgifter til advokat, regnskapsfører, regneprogram eller annet for å få gjort skatten riktig? Da lurer du sikkert på om du kan føre opp disse utgiftene i skattemeldingen, slik at skattepliktig inntekt og skatten blir lavere.

Denne artikkelen gir deg svaret!
[Tittel2]
27.03.2023

Hovedregel

Hovedregelen er at du har rett til å føre opp kostnader i skattemeldingen og få fradrag for dette hvis kostnadene er pådratt for å skaffe, vedlikeholde eller sikre deg inntekt (som er skattepliktig).
Dette gjelder uansett om du er næringsdrivende eller ikke.

Så hva betyr egentlig at hjelpen du har betalt for må være pådratt for skaffe, vedlikeholde eller sikre inntekt?

Det er lett å skjønne at hvis du er næringsdrivende og har utgifter til advokat som hjelper deg med å lage en kontrakt med en kunde som kjøper varer og tjenester av deg, er dette utgifter du har for å skaffe deg inntekter. Disse utgiftene til advokat kan du føre opp på skattemeldingen som fradrag, som reduserer den skattepliktige inntekten.

Også hvis du leier ut en eiendom og du må bruke advokat i en krangel med leietakeren om betaling av leie, er advokatutgiftene noe du har betalt for å vedlikeholde eller sikre leieinntekten din. Og derfor har du rett til fradrag for disse utgiftene. 
 

Advokathjelp til skatten

Men hva om du bruker advokat til å få hjelp til skatten? Det er kanskje ikke helt logisk at dette er utgifter til å skaffe, vedlikeholde eller sikre en inntekt? 

Skatteetaten mener følgende: 

Du har krav på fradrag for utgifter til advokat som: 
  • hjelper deg med skattedokumenter som f.eks. skattemelding, og bistand til avklaring av spørsmål under den ordinære skattefastsettingen (når kostnadene har sammenheng med en skattepliktig inntekt eller inntektserverv)
  • hjelper deg med sak hvor Skatteetaten ønsker å endre skatten din
  • hjelper deg med å fremlegge opplysninger mv. når Skatteetaten har satt igang kontrollsak på deg
Du har ikke krav på fradrag for utgifter til advokat som hjelper deg med:
  • ren skatteplanlegging
  • klage/rettssak vedrørende inntekts- og/eller formuesskatt
  • sak hvor du ber om endring av fastsatt skatt for tidligere år
Er du usikker på om du har rett til fradraget, men velger å føre det opp i skattemeldingen bør du gi tilstrekkelig opplysninger i et vedlegg til skattemeldingen slik at Skatteetaten har tilstrekkelig informasjon til å vurdere dette eller stille deg oppfølgingsspørsmål.
 

Regnskapsfører, beregningsprogram og annen hjelp

I samme utstrekning som du har rett på fradrag for utgifter til advokat, regnskapsfører mm. har du rett på fradrag for utgifter til beregningsprogram eller lignende. Det avgjørende er altså hva slags type skattesak det er snakk om, som vist i kulepunktene ovenfor.
 

Hvilket år skal jeg kreve fradraget i skattemeldingen?

Utgifter du har hatt i 2022 fylles inn i skattemeldingen for 2022. Det er denne du leverer i år, altså våren 2023.

Utgifter du har hatt i 2023 fylles inn i skattemeldingen for 2023. Det er denne du leverer neste år, i 2024.
 

Skattehjelp til lønnsinntekt, trygdeytelser 

NB! Har du fått hjelp til skatten på lønnsinntekt, trygdeytelser eller annen inntekt som gir rett til minstefradrag, skal du kun føre opp utgifter hvis de til sammen er høyere enn minstefradraget.